זכאות למענקים

זכאות למענקי ממשלה

איסוף כל החומר הנדרש המתייחס למענקי קורונה וכל מענק ממשלתי רלוונטי, מילוי ושליחת הטפסים הנדרשים ובדיקה מול משרדי הממשלה.  

 

סוג הפעימהמועד הגשה אחרוןסכום המענקמי זכאיתנאי סףתנאי ירידה במחזורים
פעימה ראשונה1.7.20עד 6,000 ש"חעצמאים בלבדהכנסה חייבת בשנת 2018 בסך של 24,000 ש"ח ועד 240,000 ש"ח ועבור בני זוג שסך הכנסתם החייבת עד 340,000 ש"חירידה של לפחות 25% בחודשים מרץ – אפריל אל מול אשתקד
פעימה שנייה7.8.20עד 10,500 ש"חעצמאים ושכירים בעלי שליטההכנסה חייבת בשנת 2018 (2019 עבור עסקים חדשים בלבד) מסך ההכנסה של 8,568 ש"ח ועד מיליון ש"חירידה של לפחות 25% בחודשים מרץ – יוני אל מול אשתקד
פעימה שלישית לעסקים קטנים7.8.20מדורג עד 3,025 ש"חעצמאיםבעלי מחזור שנתי של 18,000 ש"ח עד 300,000 ש"חירידה של לפחות 25% בחודשים מרץ – אפריל אל מול אשתקד
פעימה שלישית – מענק השתתפות בהוצאות קבועות15.9.20
עד 400,000 ש"ח
עצמאים, חברות, מלכ"רים ושותפויות (למעט גופים שהוחרגו)
עצמאיים בעלי מחזור שנתי של 300,000 ש"ח עד 20 מיליון ש"ח. והיתר בעלי מחזור שנתי מעל 18,000 ש"ח עד 20 מיליון ש"חירידה של לפחות 25% בחודשים מרץ – אפריל אל מול אשתקד
פעימה שלישית – מענק הוצאות קבועות למדווחים על בסיס מזומןהגשת בקשה חדשה – 1.11.20 הגשת תיקון לבקשה קיימת – 14.8.20עצמאיים בעלי מחזור שנתי של 300,000 ש"ח עד 20 מיליון ש"ח. והיתר בעלי מחזור שנתי מעל 18,000 ש"ח עד 20 מיליון ש"חירידה של לפחות 25% ולא יותר מ-60% בחודשים מרץ-יוני אל מול אשתקד
מענק עידוד תעסוקהלא יאוחר מ-60 יום מתום החודש בגינו המענק מבוקשעד 7,500 ש"ח לעובדמרבית המעסיקים (למעט גופים שהוחרגו)מעסיקים זכאים לקבלת מענק בעבור עובדים מזכים בגין חודשים יוני-ספטמבר או יולי-אוקטובר (בהתאם לחלופה הנבחרת ולהגדרות המנויות בחוק)ללא תנאים
תכנית רשת הביטחון הכלכלי 2020-2021
מענק סיוע אוטומטיאוטומטיעד 7,500 ש"ח
עצמאים ושכירים בעלי שליטה
מקדמה שניתנה לזכאים לפעימה שניה בגין מענק סוציאלי לחודשים מאי יוני
מענק סוציאלי דו חודשיהחל מ- 25.8.20, לאחר מכן מועדי הגשת הבקשות יהיו מ-15 בחודש העוקב לתקופה המזכה. הבקשות יוגשו בתוך 90 יום מהמועד הראשון להגשהעד 15,000 ש"חהכנסה חייבת בשנת 2018 או 2019 לפחות 8,568 ש"ח ועד 651,600 ש"חירידה של לפחות 40% בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול אשתקד
מענק השתתפות בהוצאות קבועות
מענק סיוע דו חודשי להוצאות הקבועות לעסק עד מחזור 300,000 ש"ח27.10.203,000 ש"ח – 6,000 ש"ח
עצמאיים, חברות, מלכ"רים ושותפויות (למעט גופים שהוחרגו)
בעלי מחזור שנתי של 18,000 ש"ח עד 300,000 ש"חירידה של לפחות 40% בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול אשתקד
מענק סיוע דו חודשי להוצאות קבועות לבעלי מחזור עד 400 מיליון ש"חטרם פורסם6,000 ש"ח – 500,000 ש"חבעלי מחזור שנתי של 300,000 ש"ח עד 400 מיליון ש"חירידה של לפחות 40% בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול אשתקד

מתעניינים ?
השאירו פרטים